Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Specjaliści

Psycholog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 12:
Kamila Kuprowska- Stępień

Godziny pracy:

środa- 9:00- 13.00 ( druga i czwarta środa miesiąca) pozostałe środy obecna w Poradni

Zadania psychologa:

  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dziecka,
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,
  • uczestniczenie w pracach zespołów pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Logopeda: Anna Wojewoda

Godziny pracy :

poniedziałek: 8:00- 15:00
piątek: 8:00 – 15:00

Zadania logopedy:

  • prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej,
  • diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem;
  • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci, w zależności od rozpoznanych potrzeb,
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka,
  • uczestniczenie w pracach zespołów pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

W ciągu roku szkolnego specjaliści organizują dyżury dla chętnych rodziców.