Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Nauczyciele

Kadra pedagogiczna to twórczy, kompetentni otwarci na dzieci, doskonalący swoje kompetencje i rozwijający się zawodowo.

Katarzyna Wojnarowicz – dyrektor, nauczyciel dyplomowany
Adriana Ankersztajn- nauczyciel kontraktowy
Zuzanna Banaszek- nauczyciel stażysta
Ewelina Czapkowska- nauczyciel mianowany
Joanna, Agnieszka Kęska – nauczyciel mianowany
Anna Lisicka – nauczyciel mianowany
Agnieszka Łacek- nauczyciel kontraktowy
Ewelina Pietrzak- nauczyciel kontraktowy
Anna Piotrowska- nauczyciel gimnastyki
Anna Wojewoda- nauczyciel logopeda, kontraktowy

Zadania nauczycieli wynikające z Ustawy – Karta Nauczyciela:

  • rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
  • wspieranie każdego dziecka w jego rozwoju,
  • dążenie do pełni rozwoju osobowego dziecka,
  • kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w atmosferze szacunku dla każdego człowieka,
  • współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci,
  • planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz odpowiadanie za jej jakość.

Szczegółowe zadania nauczycieli znajdują się w Statucie przedszkola.