Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Zasady Bezpieczeństwa

W okresie pandemii zasady mogą ulec zmianie, obowiązują wewnętrzne procedury opracowane na podstawie wytycznych GIS i przepisów prawa.

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

  1. Przedszkole przejmuje od rodziców (prawnych opiekunów) opiekę nad dziećmi przyprowadzonymi do przedszkola podczas całego ich pobytu w przedszkolu, tj. podczas zabaw, zajęć i odpoczynku oraz podczas zajęć organizowanych przez przedszkole poza jego terenem.
  2. Nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci oraz za zapewnienie dzieciom właściwej opieki zarówno podczas ich pobytu w przedszkolu jak i w czasie uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza jego terenem;
  3. Odpowiedzialność nauczycieli za opiekę i bezpieczeństwo dzieci rozpoczyna się od momentu przejęcia dziecka od rodziców (prawnych opiekunów) a kończy w momencie przekazania dziecka pod opiekę rodziców (prawnych opiekunów) lub innej dorosłej osoby, upoważnionej przez rodziców (prawnych opiekunów) na piśmie;
  4.  W czasie zabaw, zajęć lub imprez z udziałem dzieci i rodziców, obecni w tym czasie rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo swoich dzieci, zaś w przypadku nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, opieka nadal sprawowana jest przez nauczyciela;
  5. Rodzice (prawni opiekunowie) nie mogą przyprowadzać do przedszkola dziecka, u którego występują objawy chorobowe: wirusowe, bakteryjne, zakaźne itp. lub u którego stwierdzono pasożyty.
  6. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka lub upoważnione przez nich osoby nie mogą przyprowadzać do przedszkola dziecka, które ma ograniczenia ruchowe będące skutkiem urazów, np. zwichnięcia, złamania; ma założony gips lub opatrunek specjalistyczny.
  7. Po odebraniu dziecka z przedszkola rodzice mają obowiązek opuścić teren ogrodu.
  8. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka rodzicom (prawnym opiekunom) lub innej upoważnionej na piśmie osobie, jeżeli w ocenie nauczyciela osoba odbierająca może nie zagwarantować dziecku należytej opieki i bezpieczeństwa, np.: jest pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego – w takim przypadku nauczyciel postępuje zgodnie z wewnętrznymi procedurami.

Pozostałe zasady bezpieczeństwa- znajdują się w Statucie przedszkola.