Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Dla Rodziców

Zasady Bezpieczeństwa

W okresie pandemii zasady mogą ulec zmianie, obowiązują wewnętrzne procedury opracowane na podstawie wytycznych GIS i przepisów prawa. ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Przedszkole przejmuje od rodziców (prawnych opiekunów) opiekę nad dziećmi przyprowadzonymi do przedszkola podczas całego ich pobytu w przedszkolu, tj. podczas zabaw, zajęć i odpoczynku oraz podczas zajęć organizowanych przez przedszkole poza jego… Czytaj Dalej »

Opłaty

Opłata za żywienie Dzienna stawka żywieniowa wynosi: 10 zł. Numer konta: Opłatę za żywienie wnosi się „z góry” – w miesiącu poprzedzającym korzystanie z posiłków, z podaniem tytułu: „imię i nazwisko dziecka, oddzielnie kwoty: żywienie – m-c” 07 1030 1508 0000 0005 5058 2031      

Projekt Współpracy z Rodzicami

W okresie pandemii formy współpracy mogą ulec zmianom lub ograniczeniom. Formy współdziałania przedszkola z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci: spotkania adaptacyjne dla dzieci z ich rodzicami (przynajmniej 5 spotkań w okresie poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego), dni otwarte dla przyszłych przedszkolaków i ich rodziców organizowane w okresie około rekrutacyjnym, zebrania ogólne i grupowe, imprezy… Czytaj Dalej »

Rada Rodziców

W przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w wyborach przez rodziców dzieci danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. W roku szkolnym 2020/2021 w skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą następujące osoby: przewodnicząca-… Czytaj Dalej »