Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Projekt Teatralny

LEG_3842W przedszkolu organizowane są corocznie, ogólnoprzedszkolne zabawy w teatr, które przybierają charakter widowiska. Tradycja ta sięga w naszym przedszkolu 1994 roku.

Działania przedszkola związane z teatrem, których końcowym efektem są  spektakle globalne,  to sposób pracy z dziećmi umożliwiający rozwijanie dziecięcych zainteresowań, rozbudzanie zaciekawienia światem, a jednocześnie  inspirowanie do podejmowania przez dzieci różnorodnych działań twórczych. Obserwując dzieci podejmujące konkretne działania podczas zabaw parateatralnych oraz na różnym etapie przygotowań do spektaklu globalnego, nauczyciele mają możliwość pozyskania informacji o tym, jakie są potencjalne zainteresowania i uzdolnienia  dzieci. Atrakcyjność działań wynikających z realizacji projektu wiąże się z proponowaniem ciekawych pomocy dydaktycznych, proponowaniem różnorodnego materiału plastycznego, poznawczego, tematycznego, często bardzo oryginalnego i egzotycznego.

DSC_0073-199x300Dotychczasowe przedszkolne „Podróże po świecie” były atrakcyjną dla dzieci formą do dostarczania i oraz wzbogacania wiedzy dzieci o wybranym regionie świata. W wznowionej wersji przyjmują kształt projektu „Teatralne podróże po świecie”. Nadal umożliwiać będą dzieciom także dzielenie się wiedzą oraz własnym doświadczeniem nabytym podczas np. autentycznych podróży po świecie z rodzicami. Realizując cele poznawcze kształtować będziemy u dzieci postawę poszanowania praw, akceptacji i tolerancji wobec innych ludzi. Podczas wspólnych działań dzieci uczą się umiejętności współpracy w zespole oraz doskonalą swoje umiejętności interpersonalne.

Proponowana forma pracy z dziećmi stała się specyficzna dla pracy w naszym przedszkolu, a jest możliwa tylko przy bardzo dobrej współpracy całego zespołu nauczycieli; nauczycieli, którzy niezależnie od stażu pracy z dziećmi poszukują nowych rozwiązań mając na uwadze korzyści płynące dla dzieci.

Począwszy od 1994 r. kolejne roczniki dzieci uczęszczające do Przedszkola Nr 206 mają stwarzane warunki do podejmowania działań twórczych przejawiających się w różnorodnych formach aktywności. Kadra pedagogiczna przedszkola doskonaliła swoje umiejętności oraz wiedzę uczestnicząc w kursach oraz warsztatach teatralnych. Cennym doświadczeniem były kontakty z profesjonalistami w dziedzinie teatru na etapie planowania oraz przygotowywania spektakli z udziałem wszystkich dzieci.

Dotychczasowa realizacja programu teatralnego zaowocowała wieloletnim doświadczeniem nauczycieli w wykorzystywaniu teatralnych form w pracy z dziećmi w przedszkolu. Przygotowywane corocznie w przedszkolu  spektakle globalne biorą  udział w Przeglądach Teatrów Dziecięcych „Lalka i Ja”. Ponadto prezentowane są corocznie podczas zajęć otwartych organizowanych w przedszkolu przez doradców metodycznych w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W mierzeniu jakości pracy przedszkola, teatralne formy pracy z dziećmi uzyskały wysoka ocenę rodziców: podkreślane są ich wartości, zadowolenie i radość dzieci z zabawy w teatr oraz profesjonalizm kadry nauczycielskiej w tworzeniu w przedszkolu atmosfery teatru.

Badając losy wychowanków oraz obserwując wpływ różnych dziedzin sztuki na rozwój i wychowanie dzieci, stwierdzamy przydatność oddziaływań teatralnych jako tych, które inspirują je do podejmowania różnorodnych działań twórczych.

Założenia projektu

Współczesny świat niesie mnóstwo propozycji i ofert do najróżniejszych kategorii mających pozytywny lub negatywny wpływ na wychowanie człowieka. Wpływowi temu poddawany jest zarówno człowiek dorosły, jak i dziecko. Umiejętność poruszania się  we współczesnym świecie polega na podejmowaniu trafnych, z punktu widzenia dobra jednostki, wyborów i decyzji, co uwarunkowane jest wcześniejszymi doświadczeniami w procesie kształtowania gustu, smaku oraz tworzenia określonego systemu wartości, które dojrzały człowiek traktuje jako własne.

Zanim mały człowiek osiągnie tę dojrzałość, opartą na samoświadomości w myśleniu i działaniu, minie wiele lat wypełnionych doświadczeniami składającymi się na proces wychowania i kształcenia. Niebywale ważna jest więc jakość oddziaływań będących udziałem nas, nauczycieli.

Pozostając w pełni świadomi odpowiedzialności za wychowanie i edukację powierzonych nam dzieci, opracowaliśmy Projekt „Teatralnych podróże po świecie” przeznaczony do realizacji w  naszym przedszkolu. Program ten wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnego społeczeństwa dzięki uwzględnieniu kierunków współczesnej koncepcji programowej wychowania przedszkolnego.

Niniejszy projekt stanowi atrakcyjną formę mającą na celu uzupełnienie procesu kształcenia i wychowania dziecka w wieku przedszkolnym, przy pomocy działań podejmowanych przez całą społeczność przedszkolną we współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i środowiskiem lokalnym.

Projekt „Teatralne podróże po świecie” tworzy warunki do angażowania się rodziców w wydarzenia ogólnoprzedszkolne, jakim jest każdy kolejny tworzony spektakl. Program uwzględnia równocześnie różne możliwości, zdolności, potrzeby i chęci angażowania się poszczególnych dzieci na poziomie globalnym i w obrębie danej grupy. Pozwala także na wykorzystanie nabytych podczas kierunkowego doskonalenia zawodowego umiejętności nauczycieli, jak również ich własnych talentów, predyspozycji, którymi chętnie dzielą się z koleżankami tworząc zespół współpracujących entuzjastów. Z propozycją współpracy nauczyciele wychodzą poza teren przedszkola utrzymując kontakt z instytucjami i osobami będącymi profesjonalistami w dziedzinie teatru. Działalność teatralna naszego przedszkola jest żywo propagowana w środowisku nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych na terenie dzielnicy.

W istnieniu  w świecie niezbędne są umiejętności społeczne będące podstawą odnoszenia sukcesów. Fakt, że widowiska teatralne są wspaniałą zabawą całej społeczności przedszkolnej, świadczy o społecznej roli niniejszego programu, a często podkreślany profesjonalizm w ich tworzeniu określa wysoki poziom tego przedsięwzięcia, co wpływa na kształtowanie gustu i dobrego smaku już u tak małych dzieci. Bezpośrednie przeżywanie sztuki stanowi inicjację do uczestnictwa w kulturze, która jest nośnikiem oddziaływań wychowawczych.

Podążając za teorią Daniela Goldmana o inteligencji emocjonalnej /D. Goleman „Inteligencja emocjonalna”/, dziecięce wchodzenie w role stanowi trening umiejętności gwarantujących najwłaściwsze wykorzystanie wrodzonych zdolności człowieka do odnoszenia w życiu sukcesu.

Cele projektu

Cel ogólny:

Rozwijanie kreatywności dzieci poprzez podejmowanie działań: ruchowych, językowych, plastycznych, muzycznych, parateatralnych.

Cele szczegółowe:

Zapewnienie dzieciom kontaktu z teatrem profesjonalnym: organizowanie przedstawień na terenie przedszkola oraz wyjazdów na spektakle teatralne.

Uczestniczenie dzieci w imprezach na terenie przedszkola i poza nim z udziałem profesjonalnych aktorów (spotkania z Mikołajem, Bal karnawałowy)

Organizowanie zabaw parateatralnych oraz tworzenie warunków do podejmowania twórczej aktywności dzieci związanej z szeroko pojętą twórczością teatralną.

Dostarczanie wiedzy o różnych regionach świata poprzez realizację tematu kompleksowego „Podróże po świecie”.

Odwoływanie się do pomysłów, propozycji i wiedzy dzieci przy doborze miejsca podróży orazpodczas przygotowywania spektaklu globalnego.

Korzystanie z różnorodnych dziedzin sztuki podczas w celu dostarczania dzieciom wiedzy o świecie, wzbogacania ich przeżyć, dzieci, a także inspirowania do twórczej aktywności.

Proponowanie różnorodnych form aktywności twórczej w celu zaspokajania indywidualnych potrzeb dzieci oraz stwarzanie warunków do rozpoznawania przez dzieci własnych możliwości.

Tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci różnorodnych działań wspólnie z rówieśnikami, dziećmi z innych grup wiekowych a takżedorosłymi.

Uwzględnianie indywidualnych predyspozycji oraz możliwości dzieci podczas planowania, projektowania i tworzenia scenografii oraz organizowania zabawy w teatr.

Stwarzanie możliwości podejmowania przez dzieci samodzielnych wyborów, uzasadniania ich oraz doświadczania ich skutków, efektów.

Rozwijanie zdolności twórczych dzieci poprzez dostarczanie atrakcyjnych materiałów i pomocy dydaktycznych do różnorodnych zajęć oraz zabaw, proponowanie nowych, ciekawych, atrakcyjnych technik plastycznych.

Stwarzanie warunków do prezentowania przez dzieci efektów swoich twórczych działań w różnych formach zarówno na terenie przedszkola i poza nim.

Organizowanie działań teatralnych jako jednej z form umożliwiających dzieciom uświadamianie sobie ich własnych praw oraz praw drugiego człowieka w atmosferze tolerancji i poszanowania.

Do tej pory dzieci odbyły „podróże” m.in. do Grecji, Japonii, krajów arabskich, Rosji, Polski, Ameryki Północnej, Hiszpanii, Irlandii, Afryki, Francji, Chin, na Biegun Północny i Południowy oraz Meksyku, Włoch, Japonii,Hiszpanii oraz Ameryki Północnej.
Spektakle te prezentowane są rodzicom i innym zaproszonym gościom w środowisku lokalnym.