Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Deklaracja dostępności


Przedszkole nr 206 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej:


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

Brak opisu przycisku ,,Nasza Piosenka"

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację Dostępności sporządzono dnia:
 • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawiesamooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny( – raport oceniający).


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • osobą kontaktową jest: Katarzyna Wojnarowicz
 • e-mail: kawo67@wp.pl
 • nr telefonu: +48600261590

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 206 w Warszawie, ul. Franciszkańska 7
 • Adres: ul. Franciszkańska 7, 00-233 Warszawa
 • E-mail: p206@edu.um.warszawa.pl
 • Telefon: +48228313705

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Przedszkole mieści się w budynku mieszkalnym, nie dysponuje parkingiem. Do budynku prowadzi wejście – furtka od strony ogrodu od ul. Franciszkańskiej 7. Do wejścia prowadzi 8 szerokich schodów. Przy schodach wejściowych znajduje się podjazd dla wózków o szerokości 120 cm. W szatni znajduje się wizualny rozkład pomieszczeń budynku. Dla osób na wózkach dostępny jest parter budynku. Nie ma windy osobowej, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Do pomieszczeń na I piętrze prowadzi 20 schodów. W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń alfabetem braila, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Dopuszcza się wstęp do budynku osobom korzystającym z psa asystującego i psa przewodnika.

Informacje o dodatkowych udogodnieniach

Witryna przedszkole206.waw.pl została przeanalizowana i przeprojektowana pod kątem dostępności, tak aby była ona możliwa do sprawnego obsłużenia dla jak największej grupy osób – niezależnie od wykorzystywanej przez nie technologii, oprogramowania czy posiadanej dysfunkcji.
Strona jest zgodna ze standardem WCAG 2.0, ustalonym przez konsorcjum W3C. Oznacza to, że jest ona w pełni rozpoznawalna przez programy czytające dla osób niewidomych, jak również możliwa do obsługi zarówno przy użyciu klawiatury, jak i myszki.
Strona oparta jest na popularnych i szeroko wspieranych technologiach, co zapewnia jej poprawne działanie na każdym typie urządzeń.

Informacje o dodatkowych oświadczeniach

Inne użyteczne informacje o zapewnianiu dostępności