Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Specjaliści

Psycholog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 12:
Kamila Kuprowska- Stępień

Godziny pracy:

środa- 8.30- 13.30

Psycholog: Karolina Kwiatek

Godziny pracy :

środa: 13:30- 15:30
czwartek: 8:30- 12:30

Zadania psychologa:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dziecka,
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,
 • uczestniczenie w pracach zespołów pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Logopeda: Anna Wojewoda

Godziny pracy :

poniedziałek: 9:00- 16:30
piątek: 9:00 – 16:30

Zadania logopedy:

 • prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej,
 • diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem;
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci, w zależności od rozpoznanych potrzeb,
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka,
 • uczestniczenie w pracach zespołów pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Terapeuta SI: Beata Nowicka

Godziny pracy:

środa- 8.00-14.30
piątek- 8.00-14.00

Zadania terapeuty:

 • udzielanie pomocy poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem,
 • prowadzenie terapii pedagogicznej indywidualnej i grupowej dla dzieci, w zależności od rozpoznanych potrzeb,
 • diagnozowanie
 • współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka,
 • uczestniczenie w pracach zespołów pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

W ciągu roku szkolnego specjaliści organizują dyżury dla chętnych rodziców.