Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Specjaliści

Psycholog: Kamila Kuprowska- Stępień

Godziny pracy:

poniedziałek: 8.30- 14.30

środa: 8.30- 12.30

Zadania psychologa:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dziecka,
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,
 • uczestniczenie w pracach zespołów pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Logopeda: Karolina Śliwa

Godziny pracy:

środa: 11.00- 16.00

czwartek: 8.00- 14.00

piątek: 8.00- 13.30

Zadania logopedy:

 • prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej,
 • diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem;
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci, w zależności od rozpoznanych potrzeb,
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka,
 • uczestniczenie w pracach zespołów pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Terapeuta SI: Beata Nowicka

Godziny pracy

wtorek: 8.30- 13.00

środa: 8.30- 12.30

czwartek: 8.30- 12.30

Zadania terapeuty:

 • udzielanie pomocy poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem,
 • prowadzenie terapii pedagogicznej indywidualnej i grupowej dla dzieci, w zależności od rozpoznanych potrzeb,
 • diagnozowanie
 • współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka,
 • uczestniczenie w pracach zespołów pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

W ciągu roku szkolnego specjaliści organizują dyżury dla chętnych rodziców.