Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Rada Rodziców

W przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w wyborach przez rodziców dzieci danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

W roku szkolnym 2020/2021 w skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą następujące osoby:
przewodnicząca- Pani Sylwia Mac- mail: sylwia.mac92@gmail.com
zastępca- Pan Hubert Pełka
sekretarz- Pani Magdalena Tylman
skarbnik- Pani Sylwia Gasek

W październiku powołane zostanie nowe Prezydium z przedstawicieli poszczególnych oddziałów.

Oto podsumowanie wydatków z funduszu rady rodziców w roku szkolnym 2020/2021:

Podsumowanie wydatków Rady Rodziców 20-21

 

Rada Rodziców uchwala Regulamin swojej działalność, w której określa w szczególności:

 • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady
 • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady oraz przedstawicieli grupowych

Zadania rady rodziców:

 • występuje do dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw przedszkola,
 • może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców, których wydatkowanie określa regulamin,
 • podejmuje uchwały w ramach swoich kompetencji.

Do kompetencji rady rodziców należy:

 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola

Z funduszu rady rodziców finansowane są wszystkie akcje i działania, które służą bezpośrednio dzieciom uczęszczającym do naszego przedszkola, tj.:

 • wyjścia i wycieczki,
 • upominki mikołajkowe,
 • prezenty gwiazdkowe,
 • teatrzyki,
 • uroczystości,
 • imprezy w ogrodzie,
 • prezenty i upominki na pożegnanie przedszkola dla 5 i 6- latków.

PRELIMINARZ RADY RODZICÓW 2020_21

Nr konta rady rodziców: 32 1240 2887 1111 0010 5321 6167