Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Projekt Współpracy z Rodzicami

W okresie pandemii formy współpracy mogą ulec zmianom lub ograniczeniom.

Formy współdziałania przedszkola z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci:

 • spotkania adaptacyjne dla dzieci z ich rodzicami (przynajmniej 5 spotkań w okresie poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego),
 • dni otwarte dla przyszłych przedszkolaków i ich rodziców organizowane w okresie około rekrutacyjnym,
 • zebrania ogólne i grupowe,
 • imprezy w ogrodzie i uroczystości przedszkolne,
 • „popołudnia z rodzicami” od X do V,
 • spotkania ze specjalistami – indywidualne, grupowe,
 • spotkania, rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami,
 • warsztaty, wykłady specjalistów.

Przedszkole realizuje projekt ,,Współpraca z rodzicami”, którego głównym celem jest włączenie rodziców w życie przedszkolne ich dziecka oraz integrowanie rodziców i dzieci.

Dla rodziców stwarzamy  warunki do prezentowania swoich umiejętności, zdolności i zainteresowań oraz możliwości obserwowania swojego dziecka na forum grupy rówieśniczej. Jest to bardzo dobra okazja do swobodnych rozmów z nauczycielkami o dziecku – po takich spotkaniach jest zawsze czas, by przekazać ważne informacje, podjąć wspólne ustalenia dotyczące postępowania wobec dziecka.

„Popołudnia z rodzicami” to forma współpracy z rodzicami przede wszystkim
na rzecz dzieci. Nauczycielki organizując takie spotkania uwzględniają także propozycje rodziców.
Czas poświęcony dzieciom i doświadczenie, jakie zdobywają wszyscy uczestnicy podczas zabaw w ramach „popołudni z rodzicami” jest bardzo cenny i przynosi wiele korzyści wszystkim uczestnikom popołudniowych spotkań.
Takie spotkania odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca od października
do maja od 16.00 do 17.00.

Rada Rodziców

W przedszkolu działa rada rodziców, która jest reprezentacją rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola.

W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez rodziców dzieci danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalność, w której określa w szczególności
– wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady
– szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady oraz przedstawicieli grupowych

Zadania rady rodziców:

 • występuje do dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw przedszkola,
 • może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców, których wydatkowanie określa regulamin,
 • podejmuje uchwały w ramach swoich kompetencji.

Do kompetencji rady rodziców należy:
– opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola
– opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola

Z funduszu rady rodziców finansowane są wszystkie akcje i działania, które służą bezpośrednio dzieciom uczęszczającym do naszego przedszkola.

Nr konta rady rodziców: 32124028871111001053216167