Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Dla Rodziców

Zasady Bezpieczeństwa

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Przedszkole przejmuje od rodziców (prawnych opiekunów) opiekę nad dziećmi przyprowadzonymi do przedszkola podczas całego ich pobytu w przedszkolu, tj. podczas zabaw, zajęć i odpoczynku oraz podczas zajęć organizowanych przez przedszkole poza jego terenem. Nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci oraz za zapewnienie dzieciom właściwej opieki zarówno podczas ich pobytu w przedszkolu… Czytaj Dalej »

Opłaty

  Opłata za żywienie Dzienna stawka żywieniowa wynosi: 9,50 zł. Numer konta: Opłatę za żywienie wnosi się „z góry” – w miesiącu poprzedzającym korzystanie z posiłków, z podaniem tytułu: „imię i nazwisko dziecka, oddzielnie kwoty: żywienie – m-c” 07 1030 1508 0000 0005 5058 2031      

Projekt Współpracy z Rodzicami

Formy współdziałania przedszkola z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci: spotkania adaptacyjne dla dzieci z ich rodzicami (przynajmniej 5 spotkań w okresie poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego), dni otwarte dla przyszłych przedszkolaków i ich rodziców organizowane w okresie około rekrutacyjnym, zebrania ogólne i grupowe, imprezy w ogrodzie i uroczystości przedszkolne, „popołudnia z rodzicami” od X… Czytaj Dalej »

Rada Rodziców

W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez rodziców dzieci danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalność, w której określa w szczególności: wewnętrzną… Czytaj Dalej »